Conditions of use

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN MOVEMENT SPORTS

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Movement Sports worden georganiseerd.

2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Movement Sports.

3. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Movement Sports levert.

4. Directie: zij die als vennoten/directeuren van Movement Sports staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 54555744.

5. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Movement Sports en een wederpartij waarop Movement Sports deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte

1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.

2. Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever wordt er een productvoorstel opgemaakt, bevattende: naam product, hoeveelheid, maat, kleur en prijs.

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst

Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Movement Sports georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch of per e-mail voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s

Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch, mondeling dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Movement Sports mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

2. Movement Sports mag tot 7 dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de kosten.

3. Movement Sports houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs per persoon, bedraagt 10%.

4. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Movement Sports het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden doorgegeven zullen niet worden verrekend.

5. Bij wijziging van een arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Movement Sports zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 7. Volmachten

1. Enkel en alleen de directie van Movement Sports – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Movement Sports – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

3. Bij bevestiging van een activiteit bij Movement Sports wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging, groep of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9. Schade

1. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.

2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Movement Sports en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding

1. De deelnemers die een activiteit met Movement Sports zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente, incassokosten en facturatiekosten.

1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.

2. Movement Sports is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.

5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

6. Movement Sports vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 20% van het totale factuurbedrag.

7. Movement Sports is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

8. Bij orders en/of bestellingen die niet rechtstreeks in de winkel/webshop afgerekend worden en/of verzonden moeten worden word een bedrag van 12,5 Euro in rekening gebracht voor orderkosten. Hierbij inbegrepen zitten de verzendkosten tot 10KG en tot pakketten van 100cm lang, word het langer of zwaarder zullen er extra kosten in rekening gebracht worden.

9. Als door schuld van de deelnemer de activiteit later aanvangt dan eerder overeengekomen is de deelnemer aansprakelijk voor extra kosten. Het tarief is 75 euro per uur.

Artikel 12. Annulering

1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en per e-mail te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.

3. Bij annulering zal Movement Sports de volgende kosten in rekening brengen:

a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;

b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;

c. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.

Dit geld ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.

4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Movement Sports ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.

5. Movement Sports behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Movement Sports zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

6. Vele activiteiten van Movement Sports zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij ongunstige weerstomstandigheden zal er in overleg met de opdrachtgever gekeken worden naar een alternatief of kosteloze annulering van de activiteiten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Movement Sports

1.Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Movement Sports, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

2. Movement Sports is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Movement Sports die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Movement Sports kunnen worden toegerekend.

3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen- en/of reisverzekering af te sluiten. Movement Sports aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis- en/of reisverzekering.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Movement Sports, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Movement Sports leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Movement Sports gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Movement Sports aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Movement Sports en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Auteursrecht, industrieel eigendom

1. Movement Sports behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Movement Sports bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Movement Sports toebehoren.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe lang we ze bewaren en voor welke doeleinden wij ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt wijzigen of verwijderen.

Wie zijn we

Movement Sports is het leukste outdoor centrum van Zeeland! Wij geven individuele- en groepslessen in windsurfen en kitesurfen en bieden tal van watersport en strandactiviteiten. Naast lessen en losse activiteiten op het strand en in het water bieden wij ook diverse groepsuitjes; van teambuildingsessies, bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten tot meerdaagse kampen voor jong en oud. We gebruiken sport als middel voor het creëren van een unieke, sportieve en gezellige belevenis op het strand. Ons doel is je een geweldige ervaring te laten beleven, waarbij plezier met elkaar en in de sport voorop staat. Ons website-adres is: https://movementsports.nl.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent o.a. dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derden om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Bij het aanvragen van een offerte, het boeken van een les of het inschrijven voor een nieuwsbrief laat je bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke activiteit je kiest. Gegevens die verplicht zijn om in te vullen om een dienst aan te kunnen bieden zijn gemarkeerd met een sterretje.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • adres
 • bankgegevens

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden een offerte aan te vragen en/of om een kite- of windsurfles te boeken.
 • Om na te kijken of je al eerder bij ons een offerte hebt aangevraagd of een les hebt geboekt.
 • Om jou de mogelijkheid te bieden in te schrijven voor een van onze evenementen, zoals de opendag
 • Om jou de mogelijkheid te bieden in te schrijven voor de IKO opleiding tot kitesurfinstructeur en je van een certificaat te kunnen voorzien.
 • Om jou of de hoofdboeker in geval van een groepsactiviteit een vrijwaring van aansprakelijkheid in te laten vullen bij deelname aan onze activiteiten.
 • Om met jou te communiceren door middel van mail of indien je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om onze website te verbeteren en het gebruik te monitoren maken wij gebruik van Google Analytics. De gegevens die Google Analytics opslaat zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook cookies).

Met wie we jouw data delen

De gegevens die Movement Sports ontvangt en verwerkt worden beheerd door / opgeslagen in:

 • Mailchimp– De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Human Interacted– De e-mail van Movement Sports wordt gehost bij Human Interacted. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van de hostingpartij.
 • Google Drive: wekelijks wordt er een back-up gemaakt van de website van Movement Sports. Deze back-up bevat de gegevens die je hebt ingevuld in de formulieren op de website.
 • Google Analytics: De gegevens die we in Google Analytics verzamelen zijn niet te herleiden naar je persoonlijke gegevens. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.
 • Google Adwords: met je IP adres laten wij via google adwords advertenties zien van Movement Sports op websites van derden. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.
 • Tomsplanner: waarin wij onze planning maken.
 • Unit 4: waarin wij de facturen verwerken.
 • VBFA B.V.: hierin verwerken wij onze financiële administratie

Met bovenstaande partijen hebben we een overeenkomst om ervoor te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Naast bovenstaande partijen verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht is.


Hoe lang we jouw data bewaren

 • Websiteformulieren– ingevulde formulieren worden opgeslagen in de database van gravityforms en worden bewaard voor een periode van maximaal twee jaar.
 • Mailchimp– Je naam en mailadres worden in MailChimp bewaard totdat je afmeldt voor onze nieuwsbrief.
 • Human Interacted– De mails op de server van de hostingpartij worden bewaard voor een periode van onbepaalde tijd, afhankelijk van het beschikbare geheugen worden naar verloop van tijd oude emails gewist om ruimte te maken voor nieuwe.
 • Google Drive: Wekelijks wordt er een back-up gemaakt van de website van Movement Sports. Deze back-up wordt maximaal een jaar bewaard.
 • Google Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor 3 jaar bewaard binnen Google Analytics.
 • Google Adwords: met je IP adres laten wij via google adwords advertenties zien van Movement Sports op websites van derden. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie. Deze gegevens worden voor 3 jaar bewaard binnen Google Adwords.
 • Uitgebrachte offertes worden bewaard voor een periode van 7 jaar.
 • Facturenworden bewaard voor een periode van 7 jaar, aangezien dit wettelijk verplicht is.


Cookies

Bij het verzamelen van je gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s) Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacy beleid van de betreffende website.


Beveiliging

(Jullie moeten de medewerkers instrueren over hoe zij met gegevens om moeten gaan (niet op een memorystick mee naar huis, computer altijd vergrendelen, wie mag waar wel en niet bij (eventueel instellen rechten op de computer / in programma’s)) en wat zij moeten doen in geval van een datalek. Er moet ook een datalek procedure zijn: die kun je grotendeels halen van: https://www.yoursafetynet.com/nl/stappenplan-wat-te-doen-bij-een-datalek/

De persoonsgegevens die door Movement Sports of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via aangegeven software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Binnen Movement Sports hebben alleen de noodzakelijke / geautoriseerd personen toegang tot de gegevens. De apparaten waarop de gegevens te openen zijn, zijn tot een minimum beperkt en vergrendeld met een wachtwoord. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Is jullie pand ook beveiligd? Kunnen alle personeelsleden de gegevens inzien of alleen geautoriseerde?

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Movement Sports prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Datalek procedure

In het geval er toch een datalek mocht ontstaan dan wordt de datalek procedure in werking gesteld. Dit wil zeggen dat een van de eigenaars van Movement Sports wordt ingeschakeld. Deze gaat kijken of er daadwerkelijk sprake is van een datalek van persoonsgegevens. Indien dit het geval is gaat deze indien mogelijk maatregelen nemen om het lek te stoppen en zo veel mogelijk informatie verzamelen. Indien het datalek mogelijkerwijs ‘ernstige gevolgen’ heeft, dan wordt het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Welke rechten je hebt over je data

Als je gegevens opgegeven hebt voor een informatie- of offerteaanvraag of omdat je een les bij ons geboekt hebt via de site, heb je het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Wil je je gegevens inzien, corrigeren, wijzigen of laten verwijderen? Stuur dan een mail naar info@movementsports.nl. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Movement Sports niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Vragen?
Boek nu